Orest, igils, все верно. Я не внимателен. vlad1310,

Orest, igils, все верно. Я не внимателен. vlad1310, напряжения такие: VDD- 64(1.89V), VDDSPD- 238(3.3V). VREF- 1(0.94V). БИОС шил программатором.