http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i845gv.html эта материнка? Позиционные