Работа с памятью и CPU

Настройка MTRR:

_F000:19D8          ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
_F000:19D8
_F000:19D8
_F000:19D8          MTRR_set    proc near                  ; CODE XREF: sub_F18B7+8Ep
_F000:19D8                                        ; sub_F18B7+ABp ...
_F000:19D8 66 51               push  ecx                 ; value
_F000:19DA 66 52               push  edx                 ; address
_F000:19DA
_F000:19DC
_F000:19DC          MTRR_set_loop:                       ; CODE XREF: MTRR_set+79j
_F000:19DC 66 3D 0F 02 00 00         cmp   eax, MTRRphysMask7         ; Compare Two Operands
_F000:19E2 77 6F               ja   short return            ; Jump if Above (CF=0 & ZF=0)
_F000:19E2
_F000:19E4 66 0B FF             or   edi, edi              ; Logical Inclusive OR
_F000:19E7 74 6A               jz   short return            ; Jump if Zero (ZF=1)
_F000:19E7
_F000:19E9 66 8B CB             mov   ecx, ebx
_F000:19EC 66 33 D2             xor   edx, edx              ; Logical Exclusive OR
_F000:19EF 66 0F A4 CA 0A          shld  edx, ecx, 0Ah            ; Double Precision Shift Left
_F000:19F4 66 C1 E1 0A            shl   ecx, 0Ah              ; Shift Logical Left
_F000:19F8 0B CE               or   cx, si               ; Logical Inclusive OR
_F000:19FA E8 72 32             call  MSR_write_caller_jmp        ; Call Procedure
_F000:19FA
_F000:19FD 66 50               push  eax
_F000:19FF E8 BF FF             call  bits_check             ; Call Procedure
_F000:19FF
_F000:1A02 66 B8 FF FF FF FF         mov   eax, 0FFFFFFFFh
_F000:1A08 66 BA 0F 00 00 00         mov   edx, 0Fh
_F000:1A0E 80 C1 0A             add   cl, 0Ah               ; Add
_F000:1A11 80 F9 20             cmp   cl, 32               ; Compare Two Operands
_F000:1A14 72 0F               jb   short set_31_bit          ; Jump if Below (CF=1)
_F000:1A14
_F000:1A16 66 33 C0             xor   eax, eax              ; clear eax
_F000:1A19 80 E9 20             sub   cl, 20h ; ' '            ; Integer Subtraction
_F000:1A1C 66 D3 E2             shl   edx, cl               ; Shift Logical Left
_F000:1A1F 66 83 E2 0F            and   edx, 0Fh              ; Logical AND
_F000:1A23 EB 03               jmp   short enable_MTRR_PhysMask     ; Jump
_F000:1A23
_F000:1A25          ; ---------------------------------------------------------------------------
_F000:1A25
_F000:1A25          set_31_bit:                         ; CODE XREF: MTRR_set+3Cj
_F000:1A25 66 D3 E0             shl   eax, cl               ; Shift Logical Left
_F000:1A25
_F000:1A28
_F000:1A28          enable_MTRR_PhysMask:                    ; CODE XREF: MTRR_set+4Bj
_F000:1A28 66 8B C8             mov   ecx, eax
_F000:1A2B 81 C9 00 08            or   cx, 100000000000b          ; set [11] bit
_F000:1A2F 66 58               pop   eax
_F000:1A31 66 40               inc   eax                 ; Increment by 1
_F000:1A33 E8 39 32             call  MSR_write_caller_jmp        ; Call Procedure
_F000:1A33
_F000:1A36 66 8B D3             mov   edx, ebx
_F000:1A39 E8 85 FF             call  bits_check             ; Call Procedure
_F000:1A39
_F000:1A3C 66 BB 01 00 00 00         mov   ebx, 1
_F000:1A42 66 D3 E3             shl   ebx, cl               ; Shift Logical Left
_F000:1A45 66 53               push  ebx
_F000:1A47 66 03 DA             add   ebx, edx              ; Add
_F000:1A4A 66 5A               pop   edx
_F000:1A4C 66 2B FA             sub   edi, edx              ; Integer Subtraction
_F000:1A4F 66 40               inc   eax                 ; Increment by 1
_F000:1A51 EB 89               jmp   short MTRR_set_loop         ; Jump
_F000:1A51
_F000:1A53          ; ---------------------------------------------------------------------------
_F000:1A53
_F000:1A53          return:                           ; CODE XREF: MTRR_set+Aj
_F000:1A53                                        ; MTRR_set+Fj
_F000:1A53 66 5A               pop   edx
_F000:1A55 66 59               pop   ecx
_F000:1A57 C3                retn                    ; Return Near from Procedure
_F000:1A57
_F000:1A57          MTRR_set    endp
_F000:1A57

Сброс MTRR

F000:17E6 FF 02 50 02 58 02+MTRR_list    struct_MTRR <2FFh, 250h, 258h, 259h, 268h, 269h, 26Ah, 26Bh, 26Ch, \
_F000:17E6 59 02 68 02 69 02+                              ; DATA XREF: MTRR_clear+2o
_F000:17E6 6A 02 6B 02 6C 02+               26Dh, 26Eh, 26Fh, 200h, 201h, 202h, 203h, 204h, 205h, \
_F000:17E6 6D 02 6E 02 6F 02+               206h, 207h, 208h, 209h, 20Ah, 20Bh, 20Ch, 20Dh, 20Eh, \
_F000:17E6 00 02 01 02 02 02+               20Fh, 404h, 408h, 40Ch, 410h>
_F000:1826
_F000:1826          ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
_F000:1826
_F000:1826
_F000:1826          MTRR_clear   proc near                  ; CODE XREF: _F000:1871j
_F000:1826 B3 20               mov   bl, 32
_F000:1828 BE E6 17             mov   si, offset MTRR_list
_F000:182B 66 33 C0             xor   eax, eax              ; Logical Exclusive OR
_F000:182E 66 33 D2             xor   edx, edx              ; Logical Exclusive OR
_F000:182E
_F000:1831
_F000:1831          mtrr_clear_loop:                      ; CODE XREF: MTRR_clear+17j
_F000:1831 66 2E 0F B7 0C          movzx  ecx, word ptr cs:[si]        ; Move with Zero-Extend
_F000:1836 0F 30               wrmsr                    ; Write Machine Status Register
_F000:1838 83 C6 02             add   si, 2                ; Add
_F000:183B FE CB               dec   bl                 ; Decrement by 1
_F000:183D 75 F2               jnz   short mtrr_clear_loop        ; Jump if Not Zero (ZF=0)
_F000:183D
_F000:183F FF E7               jmp   di                 ; Indirect Near Jump
_F000:183F
_F000:183F          MTRR_clear   endp

Если данная информация оказалась полезной/интересной - плюсаните, пожалуйста:

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
 • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей